Radioactivity.

Radioactivity: Introduction and History provides an introduction to radioactivity from natural and artificial sources on earth and radiation of cosmic origins. This book answers many questions for the student, teacher, and practitioner as to the origins, properties, detection and measurement, and ap...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: L'Annunziata, Michael F.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Amsterdam : Elsevier Science & Technology, 2007.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!