Radioactivity.

Radioactivity: Introduction and History provides an introduction to radioactivity from natural and artificial sources on earth and radiation of cosmic origins. This book answers many questions for the student, teacher, and practitioner as to the origins, properties, detection and measurement, and ap...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: L'Annunziata, Michael F.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Amsterdam : Elsevier Science & Technology, 2007.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Hệ thống đang được bảo trì

Hệ thống quản lý thư viện của chúng tôi hiện đang được bảo trì.

Thông tin về trạng thái tài khoản và mục khả dụng hiện không khả dụng. Vui lòng chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm:

kutuphane@sdu.edu.tr

Internet

Click to View