Variations on the Messianic Theme : A Case Study of Interfaith Dialogue.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Wyse, Marion.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston, MA : Academic Studies Press, 2009.
Loạt:Judaism and Jewish Life Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!