The Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries : Selected Studies.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Council, National Research.
Tác giả khác: Education, Division of Behavioral and Social Sciences and., Population, Committee on., Countries, Panel on Transitions to Adulthood in Developing., Cohen, Barney., Stromquist, Nelly P., Behrman, Jere R., Lloyd, Cynthia B.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. : National Academies Press, 2006.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!