The Kurds in Iraq : The Past, Present and Future.

An updated account of the situation facing Kurds in Iraq and the danger of civil war.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yildiz, Kerim.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Pluto Press, 2007.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!