Israel : The First Decade of Independence.

This book provides new interpretations and research findings, from a wide spectrum of viewpoints, on Israel's formative first decade of independence.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Troen, S. Ilan.
Tác giả khác: Lucas, Noah.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Albany : State University of New York Press, 1995.
Loạt:SUNY Series in Israeli Studies
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!