Traditions and Transitions in Israel Studies : Books on Israel, Volume VI.

Introduces the cutting edge issues and current scholarship in the interdisciplinary field of Israel Studies.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Eisenberg, Laura Zittrain.
Tác giả khác: Caplan, Neil., Sokoloff, Naomi B., Abu-Nimer, Mohammed.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Albany : State University of New York Press, 2002.
Loạt:SUNY Series in Israeli Studies
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!