Qatar : Small State, Big Politics.

Given the Gulf state's outsized influence on regional and international affairs, this book is a critical and timely account of contemporary Qatari politics and society.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kamrava, Mehran.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Ithaca : Cornell University Press, 2015.
Phiên bản:wit
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!