Potential Risks and Benefits of Gain-Of-Function Research : Summary of a Workshop.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Council, National Research.
Tác giả khác: Medicine, Institute of., Policy, Board on Health Sciences., Affairs, Policy and Global., Committee on Science, Technology, and Law., Studies, Division on Earth and Life., Sciences, Board on Life., Hook-Barnard, India., Thevenon, Audrey., Mazza, Anne-Marie.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. : National Academies Press, 2015.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!