Frantz Fanon : Philosopher of the Barricades.

A radical biography of the author of the classic anti-colonial text Black Skin, White Masks.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hudis, Peter.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Pluto Press, 2015.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Revolutionary Lives
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!