Men and Popular Music in Algeria : The Social Significance of Raï.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Schade-Poulsen, Marc.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Austin : University of Texas Press, 1999.
Loạt:CMES Modern Middle East Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!