Young People's Transitions from Care to Adulthood : International Research and Practice.

In this book leading academics gather together the latest research relating to the transition of young people leaving care, outlining and comparing the range of legal and policy frameworks, welfare regimes and innovative practice across 16 countries. The book also highlights the variations that exis...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Stein, Mike.
Tác giả khác: Stohler, Renate., Storo, Jan., Vincent, David., Wade, Jim., Schröer, Wolfgang., Zeller, Maren., Ward, Harriet., Mendes, Phillip., Munro, Emily.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Jessica Kingsley Publishers, 2008.
Loạt:Child Welfare Outcomes Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!