Trích dẫn APA

Luxmoore, N. (2008). Feeling Like Crap: Young People and the Meaning of Self-Esteem. London: Jessica Kingsley Publishers.

Trích dẫn kiểu Chicago

Luxmoore, Nick. Feeling Like Crap: Young People and the Meaning of Self-Esteem. London: Jessica Kingsley Publishers, 2008.

Trích dẫn MLA

Luxmoore, Nick. Feeling Like Crap: Young People and the Meaning of Self-Esteem. London: Jessica Kingsley Publishers, 2008.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.