Feeling Like Crap : Young People and the Meaning of Self-Esteem.

Feeling Like Crap explores how a young person's self is constructed, and what might help that self to feel more valued and confident. It demonstrates how listening to, engaging with and being respectful of young people can provide the support they need to help them repair their sense of self an...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Luxmoore, Nick.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Jessica Kingsley Publishers, 2008.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!