Trích dẫn APA

Goldblatt Hyatt, E., & Doka, K. (2015). Grieving for the Sibling You Lost: A Teen's Guide to Coping with Grief and Finding Meaning after Loss. Oakland: New Harbinger Publications.

Trích dẫn kiểu Chicago

Goldblatt Hyatt, Erica., và Kenneth Doka. Grieving for the Sibling You Lost: A Teen's Guide to Coping With Grief and Finding Meaning After Loss. Oakland: New Harbinger Publications, 2015.

Trích dẫn MLA

Goldblatt Hyatt, Erica., và Kenneth Doka. Grieving for the Sibling You Lost: A Teen's Guide to Coping With Grief and Finding Meaning After Loss. Oakland: New Harbinger Publications, 2015.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.