Grieving for the Sibling You Lost : A Teen's Guide to Coping with Grief and Finding Meaning after Loss.

When teens lose a sibling, it is devastating. They lose a lifetime playmate, confidant, role model, and friend. Now, for the first time, a psychotherapist specializing in teen and adolescent bereavement offers an essential guide for teens who have lost a sibling. In the book, teens will learn how to...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Goldblatt Hyatt, Erica
Tác giả khác: Doka, Kenneth
Định dạng: Điện tử eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oakland : New Harbinger Publications, 2015.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:The Instant Help Solutions Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!