Monica : An Ordinary Saint.

In Monica: An Ordinary Saint, Gillian Clark reconciles competing images of the life and legacy of Augustine's mother, arriving at a woman who was shrewd and enterprising, but also meek and gentle.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Clark, Gillian.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford : Oxford University Press, Incorporated, 2015.
Loạt:Women in Antiquity Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!