Bermuda Travel Adventures.

This fascinating archipelago sits isolated in the Atlantic Ocean some 750 miles off the coast of Cape Hatteras, North Carolina, but it is often considered a "Caribbean" destination. Its 150 islands and islets trimmed by pink sand beaches evoke a feeling of tranquility found nowhere else in...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Howard, Blair.
Tác giả khác: Siekmann, Renate.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Edison : Hunter Publishing, 2008.
Phiên bản:4th ed.
Loạt:Travel Adventures
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!