Supporting Young People Coping with Grief, Loss and Death.

This book provides students aged 11 to 18 the opportunity to recognize, manage, and express feelings associated with grief, loss and death.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Weymont, Deborah.
Tác giả khác: Rae, Tina.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : SAGE Publications, Limited, 2006.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Lucky Duck Bks.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!