Dark Work : The Business of Slavery in Rhode Island.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Clark-Pujara, Christy.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : New York University Press, 2016.
Loạt:Early American Places Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!