Trích dẫn APA

Settersten Jr., R. A., Furstenberg, F. F., & Rumbaut, R. G. (2005). On the Frontier of Adulthood: Theory, Research, and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Settersten Jr., Richard A., Frank F. Furstenberg, và Rubén G. Rumbaut. On the Frontier of Adulthood: Theory, Research, and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

Trích dẫn MLA

Settersten Jr., Richard A., Frank F. Furstenberg, và Rubén G. Rumbaut. On the Frontier of Adulthood: Theory, Research, and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.