On the Frontier of Adulthood : Theory, Research, and Public Policy.

On the Frontier of Adulthood reveals a startling new fact: adulthood no longer begins when adolescence ends. A lengthy period before adulthood, often spanning the twenties and even extending into the thirties, is now devoted to further education, job exploration, experimentation in romantic relation...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Settersten Jr., Richard A.
Tác giả khác: Furstenberg, Frank F., Rumbaut, Rubén G.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago : University of Chicago Press, 2005.
Loạt:John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Mental Health and Development, Research Network on Transitions to Adulthood and Public Policy
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!