Dead Sea Scrolls : A Very Short Introduction.

Everyone has heard of the Dead Sea Scrolls, but amidst the conspiracies, the politics, and the sensational claims, it can be difficult to separate the myths from the reality. Timothy Lim explains the cultural and historical background of the scrolls, and presents the true facts behind the theories a...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lim, Timothy.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford : Oxford University Press, 2005.
Loạt:Very Short Introductions
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!