Handbook of Adolescent Death and Bereavement.

In this comprehensive handbook, Charles Corr and David Balk improve our understanding of the challenges faced by adolescents when coping with death, dying, and bereavement. The volume is organized into three parts. Part I addresses specific issues involved in confrontations with death. Part II focus...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Corr, Charles A., PhD, PhD,CT.
Tác giả khác: Balk, David E. , PhD.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Springer Publishing Company, 2000.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!