Rhetorical Figures in Science.

Rhetorical Figures in Science breaks new ground in the rhetorical study of scientific argument as the first book to demonstrate how figures of speech other than metaphor have been used to accomplish key conceptual moves in scientific texts.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fahnestock, Jeanne.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cary : Oxford University Press, Incorporated, 1999.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!