Studies in Contemporary Jewry : Volume VII: Jews and Messianism in the Modern Era: Metaphor and Meaning.

The seventh volume of the acclaimed annual publication of the Institute of Contemporary Jewry at the Hebrew University of Jerusalem, Jews and Messianism in the Modern Era: Metaphor and Meaning examines the significance and meaning of messianic metaphors, themes, and ideals in modern Jewish history a...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Frankel, Jonathan
Định dạng: Điện tử eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Author-Publishers (miscellaneous), 1991.
Loạt:Studies in Contemporary Jewry Series
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự