Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Johnson, J. (2015). The Battle for Algeria: Sovereignty, Health Care, and Humanitarianism. University of Pennsylvania Press.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Johnson, Jennifer. The Battle for Algeria: Sovereignty, Health Care, and Humanitarianism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 9)

Johnson, Jennifer. The Battle for Algeria: Sovereignty, Health Care, and Humanitarianism. University of Pennsylvania Press, 2015.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.