The Battle for Algeria : Sovereignty, Health Care, and Humanitarianism.

The Battle for Algeria offers a new interpretation of the Algerian War (1954-1962) that highlights the social dimensions of the National Liberation Front's winning strategy, specifically its health care and humanitarianism programs, which targeted the local and international arenas and directly...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Johnson, Jennifer.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2015.
Loạt:Pennsylvania Studies in Human Rights Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!