Genetics.

About the Book: Endeavours to make this seemingly difficult subject understandable and enjoyable for the readers. It provides an account of classical and modern genetics with new developments in the field. The scope of each chapter has been broadened enough to provide information on historical landm...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ahluwalia, Kavita B.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Daryaganj : New Age International Ltd, 2009.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!