Identifying and Supporting Productive STEM Programs in Out-Of-School Settings.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Council, National Research.
Tác giả khác: Education, Division of Behavioral and Social Sciences and., Education, Board on Science., Learning, Committee on Successful Out-of-School STEM.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. : National Academies Press, 2015.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!