Self-Esteem for Teens : Six Principles for Creating the Life You Want.

How teens feel about themselves affects every aspect of their lives. Low self-esteem can cause teens to avoid certain situations, people, and feelings, and can make it harder to fit in with friends and peers or excel in school. In Self-Esteem for Teens, best-selling author Lisa Schab offers teen rea...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Schab, Lisa M.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oakland : New Harbinger Publications, 2016.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:The Instant Help Solutions Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!