What Fanon Said : A Philosophical Introduction to His Life and Thought.

Challenging the notion of theory as white and experience as black, Lewis Gordon here offers a philosophical portrait of the thought and life of the Martinican-turned-Algerian revolutionary psychiatrist and philosopher Frantz Fanon as an example of "living thought" against the legacies of c...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gordon, Lewis R.
Tác giả khác: Dayan-Herzbrun, Sonia., Cornell, Drucilla.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Fordham University Press, 2015.
Loạt:Just Ideas Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!