From a Virgin Womb : The Apocalypse of Adam and the Virgin Birth.

Utilising parallels from the Apocalypse of Adam and elsewhere, this book re-examines Mt.'s infancy narratives in the light of the apocalyptic and mythological background to the virgin birth. Jesus is shown as the fulfilment of universalistic hopes though not as Son of God. Mt.'s special tr...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Welburn, Andrew.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston : BRILL, 2007.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Biblical Interpretation Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!