Creolizing Contradance in the Caribbean.

The contradance and quadrille, in their diverse forms, were the most popular, widespread, and important genres of creole Caribbean music and dance in the nineteenth century. Throughout the region they constituted sites for interaction of musicians and musical elements of different racial, social, an...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Manuel, Peter.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia : Temple University Press, 2009.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Studies in Latin America and Car Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!