Parenting a Troubled Teen : Manage Conflict and Deal with Intense Emotions Using Acceptance and Commitment Therapy.

It's tough raising a teenager, but it's especially difficult when a teen has trouble regulating their emotions and lashes out. This groundbreaking book gives parents the tools they need to stop unwittingly reinforcing their teen's bad behavior, reduce family conflicts, and get teens o...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Zurita Ona, Patricia E.
Tác giả khác: Strosahl, Kirk D., McKay, Matthew.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oakland : New Harbinger Publications, 2017.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!