Nuclear Forensics in Support of Investigations : Implementing Guide.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: IAEA.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Vienna : IAEA, 2015.
Loạt:IAEA Nuclear Security Series No. 2-G (Rev. 1)
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!