Holman QuickSource Guide to the Dead Sea Scrolls.

Acclaimed professor Craig A. Evans gives a thoroughly researched and colorfully illustrated overview of the Dead Sea Scrolls and their importance for Christianity.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Evans, Craig A.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Nashville : B&H Publishing Group, 2010.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Holman QuickSource Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự