Healing Your Grieving Heart for Teens : 100 Practical Ideas.

With sensitivity and insight, this series offers suggestions for healing activities that can help survivors learn to express their grief and mourn naturally. Acknowledging that death is a painful, ongoing part of life, they explain how people need to slow down, turn inward, embrace their feelings of...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Wolfelt, Alan D.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Fort Collins : Companion Press, 2001.
Loạt:Healing Your Grieving Heart series
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!