Algeria Women in Culture, Business & Travel : A Profile of Algerian Women in the Fabric of Society.

Women often occupy different roles in a foreign culture. Avoid offensive assumptions and behavior by understanding the position of women in Algerian society: their legal rights; access to education and health care; workforce participation; and their dating, marriage, and family life.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Press, World Trade.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Petaluma : World Trade Press, 2010.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!