Chechnya Media, Internet & Telecommunications Complete Profile : This All-Inclusive Profile Includes All Three of Our Communications Reports.

Get all three comprehensive reports bundled into one for a complete media and communications profile of Chechnya. An excellent source of practical information, this profile offers an extensive dialing guide with city codes, a listing of ISPs and Internet cafes, profiles of the major media outlets (w...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Press, World Trade.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Petaluma : World Trade Press, 2010.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!