Tropical Idolatry : A Theological History of Catholic Colonialism in the Pacific World, 1568-1700.

Tropical Idolatry examines how thinkers within the Society of Jesus attempted to convert indigenous peoples of New Spain, the Philippine Islands, and the Mariana Islands to Catholicism. This book demonstrates the importance that both religious and political beliefs played in the establishment of the...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Green, R. L.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lanham : Lexington Books, 2018.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!