The Jews of Vienna in the Age of Franz Joseph.

Depicts and evaluates the "golden age" of Viennese Jewry during the long reign of Emperor Franz Joseph. Based on research, it provides new insights into the factors that favoured the ascent of Viennese Jewry as well as the antisemitic movements that accompanied its rise.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Wistrich, Robert S.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cary : Liverpool University Press, 1989.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:The Littman Library of Jewish Civilization Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!