Iraq.

Venerated as the cradle of civilization since the days of ancient Mesopotamia, Iraq served as an intellectual and cultural center in the Arab world for much of its history. Unwilling to let the turbulence of the 20th and 21st centuries eclipse their rich culture and society, the Iraqi people endeavo...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Etheredge, Laura S.
Tác giả khác: Staff, Britannica Educational Publishing.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago, IL : Rosen Publishing Group, 2010.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Middle East: Region in Transition Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Hệ thống đang được bảo trì

Hệ thống quản lý thư viện của chúng tôi hiện đang được bảo trì.

Thông tin về trạng thái tài khoản và mục khả dụng hiện không khả dụng. Vui lòng chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm:

kutuphane@sdu.edu.tr

Internet

Click to View