Iraq.

Venerated as the cradle of civilization since the days of ancient Mesopotamia, Iraq served as an intellectual and cultural center in the Arab world for much of its history. Unwilling to let the turbulence of the 20th and 21st centuries eclipse their rich culture and society, the Iraqi people endeavo...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Etheredge, Laura S.
Tác giả khác: Staff, Britannica Educational Publishing.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago, IL : Rosen Publishing Group, 2010.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Middle East: Region in Transition Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!