Modeling Economic Growth in Contemporary Belarus.

Since 1991, the eyes of the world have been on the economic growth and development of the states that formerly made up the Soviet Union. Looking at Belarus's industrial structure, economic growth, and economic prospects, this edited collection analyses why Belarus is considered ahead of many of...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sergi, Bruno S.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bingley : Emerald Publishing Limited, 2019.
Loạt:Entrepreneurship and Global Economic Growth Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!