Irenaeus : An Introduction.

Irenaeus of Lyons (c. 130-200) has been called 'the first great Catholic theologian'. As this book explains, the description is accurate, since the Christianity represented by Irenaeus is recognizably that of the Catholic Church, though unfamiliar in its primitiveness. The thought of Irena...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Minns OP, Denis.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Bloomsbury Publishing Plc, 2010.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!