For the Gods of Girsu.

This book demonstrates Girsu is a primary locale for re-analyzing, through an interdisciplinary approach combining archaeological and textual evidence, the origins of the Sumerian city-state.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rey, Sébastien.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford : Archaeopress, 2016.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!