Motivational Interviewing with Adolescents and Young Adults.

This pragmatic guide spells out how to use motivational interviewing (MI) to have productive conversations about behavior change with adolescents and young adults in any clinical context. Filled with vivid examples, sample dialogues, and "dos and don'ts," the book shows how conducting...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Naar, Sylvie.
Tác giả khác: Suarez, Mariann.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Guilford Publications, 2010.
Loạt:Applications of Motivational Interviewing Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!