Trích dẫn APA

Tovar, V. (2020). The Self-Love Revolution: Radical Body Positivity for Girls of Color. Oakland: New Harbinger Publications.

Trích dẫn kiểu Chicago

Tovar, Virgie. The Self-Love Revolution: Radical Body Positivity for Girls of Color. Oakland: New Harbinger Publications, 2020.

Trích dẫn MLA

Tovar, Virgie. The Self-Love Revolution: Radical Body Positivity for Girls of Color. Oakland: New Harbinger Publications, 2020.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.