The Self-Love Revolution : Radical Body Positivity for Girls of Color.

Girls of color are at heightened risk for poor body image due to the compounded realities of racism, sexism, and fatphobia. In The Self-Love Revolution, leading body image expert and fat activist Virgie Tovar offers a radical guide to help teen girls of color cultivate unapologetic body positivity....

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tovar, Virgie.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oakland : New Harbinger Publications, 2020.
Loạt:The Instant Help Solutions Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!